หน้าแรก >> IELTS
 
 
   
 
 
" IELTS teaches skills that you need in your whole life,
                                    speaking, writing, listening and reading. "

-Dalia Bebars

 
 
   
 
 
 
 
IELTS : International English Language Testing System คือ การวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับ
ผู้สนใจทั่วไป โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการไปศึกษาต่อ เรียนต่อ หรือเข้ารับการฝึกอบรมในต่างประเทศ เช่น ประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย หรือ นิวซีแลนด์ บางสถาบันในสหรัฐอเมริกาและแคนนาดา หรือประเทศไทย ก็ใช้ผล IELTS เพื่อวัดระดับความสามารถของผู้เข้าเรียนด้วย
เช่นเดียวกัน
 
   
 
   
 
   
IELTS   เป็นการทดสอบการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง  4  ทักษะ  คือ  การพูด (Speaking)  การฟัง (Listening)
การอ่าน (Reading) และการเขียน (Writing)
 ผู้สอบจะได้รับใบรายงานผลการสอบโดยแยกเป็นแต่ละส่วนทั้ง 4 ทักษะ
ลักษณะของคะแนนในการสอบจะถูกแบ่งออกเป็น 9 ระดับ โดยเริ่มต้นที่ตั้งแต่ระดับที่หนึ่ง ไปจนถึงระดับที่เก้า ซึ่งสามารถวัดระดับ
ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สอบได้อย่างถูกต้อง
 
 
 
 
 
Pre IELTS Test   คือ   หลักสูตรการฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวสอบ
IELTS : International English Language Test System และนำผลสอบเพื่อสมัครเข้าเรียนใน
ประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย นิวชีแลนด์ หรือ เพื่อไปใช้ในการเรียนต่อระดับอุดมศึกษา โดยมุ่งเน้น
การฝึกทักษะและกลยุทธ์ในการทำข้อสอบ (Strategies & Test Practice) และ เพื่อสร้าง
ความมั่นใจให้แก่ผู้เรียนในการทำข้อสอบ
 
 
 
Pre IELTS Test มีความยาวในการเรียนทั้งสิ้น 2 ระดับๆ ละ 40 ชั่วโมง
   
 
 
 
ชื่อ - นามสกุล
อีเมล์
โทรศัพท์
สถานที่ทำงาน
คอร์สที่สนใจ
ข้อความ
 
   
 
How will you learn about your progress and development?
จะทราบพัฒนาการของผู้เรียนได้อย่างไร
  • ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาทัศนคติ และ ความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ (Positive Attitude & Self Confidence)
  • ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาทักษะ และ กลยุทธ์การทำข้อสอบไอเอลส์ (Skills Development & IELTS Strategy)
  • มีแบบประเมินผลการเรียน (Progress Report) ด้านการฟัง และ การพูดทุก  40 ชั่วโมง (การประเมิน 1 ครั้ง/ระดับ)
  • ทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (English Language Test) 2 ครั้ง / 1 ระดับ
 
   
   
   
 
   
     
CAMBRIDGE   COACHING   ACADEMY
1604  Central Plaza Pinklao Tower B, 16th Floor,
Boromratchonnee Road, Arun Amarin, Bangkoknoi, Bangkok 10700    Telephone : 02 884 5725      087 079 9992
Copyright © 2017   www.cambridgethailand.com