Home >> COACHING
 
 
   
 
   
 

" Coaching is releasing a person's potental to maximise their
   own performance. It is helping them to learn rather than teaching them."

-Anonymous

 
 
   
 
   
   
   
โค้ช (Coach)  คือ  บุคคลที่มีทักษะในการสร้างความเชื่อมั่น และความไว้วางใจจากผู้รับการโค้ช  
รวมถึงมีความรู้ และ ประสบการณ์ที่จะสามารถช่วยให้ผู้ที่ได้รับการโค้ช  มองเห็นความสามารถและศักยภาพ
ของตนเองที่ซ่อนอยู่ภายใน  ตลอดจนสามารถผลักดันให้ผู้รับการโค้ชเปลี่ยนแปลงตนเองไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้
   
     
   
   
โค้ชชิ่ง (Coaching)  คือ  กระบวนการในการค้นหา (Discovering Process)  และพัฒนา
ศักยภาพ ที่มีอยู่ในตัวของผู้รับการโค้ช (Elicitation and Generate Solutions)  เพื่อส่งเสริมให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  โดยกระบวนการนี้ผู้โค้ชจะใช้วิธี
การรับฟังความต้องการ ปัญหา คำถาม ข้อสงสัยต่าง ๆ  แล้วนำมาประมวลเพื่อใช้ในการตั้งคำถาม
ที่มีประสิทธิภาพ (Powerful Questions) เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และสามารถมองเห็นถึงศักยภาพ
ภายในตนเอง  พร้อมทั้งสามารถนำพาตนเองก้าวข้ามอุปสรรค หรือขีดจำกัดต่าง ๆ (Obstacle &
Opportunity) เพื่อการตั้งเป้าหมายและบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ (Goal Setting & Achievements) 
รวมถึงการใช้ชีวิตอย่างสมดุลและมีความสุข (Live with Success & Happiness)

 
 
 
   

 
   
   
 

หลักสูตรด้านการเป็นโค้ชมืออาชีพของ   Cambridge Coaching Academy  ใช้หลักสูตรการเรียนการสอนโดยอิงมาตารฐาน
ระดับสากล ในส่วนเนื้อหาที่สำคัญของแกนสมรรถนะหลัก  11  ประการ (11 Core Competencies) ซึ่งอยู่ในคอร์ส Ualtimate Coach
ภาคภาษาไทย ผู้เรียนจะได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะจากการกำหนกสถานการณ์จำลอง พร้อมกิจกรรมเวริคช้อป (Situations Based Learning
& Workshops) เพื่อช่วยในการเรียนรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ เพื่อช่วยพัฒนาทักษะความรู้ความเข้าใจอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยแบ่งการเรียนรู้ออกเป็น 4 ระดับ ใน 6 หลักสูตร

 
     
         นอกจากนี้  หลักสูตรทุกหลักสูตรด้านการโค้ชของเคมบริดจ์ฯ ยังมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการประกอบวิชาชีพ
โค้ช อาทิ โค้ชสำหรับผู้บริหาร (Executive Coach) โค้ชส่วนบุคคล (Life Coach) การโค้ชผู้นำ (Leadership Coaching)   รวมถึงองค์กร
ที่มีความประสงค์จะสร้างวัฒนธรรมแห่งการโค้ชภายในองค์กรของตนเอง (Coaching Culture) เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการทำงานอีกด้วย
     
       
       
 
       
     
 
 
 
READ MORE
 
 
 
READ MORE
 
 
       
     
 
 
 
READ MORE
 
 
READ MORE
 
 
 
READ MORE
 
 
     
 
   

 
   
     
 
   ผู้ที่ต้องการประกอบวิชาชีพด้านการโค้ชตามมาตรฐานระดับสากล

    ผู้ที่ต้องการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมาย มีความสมดุล และมีความสุข

    ผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จในด้านการทำงาน  เพิ่มทักษะความสามารถในการบริหารงานอย่างมืออาชีพ

    องค์กรที่ต้องการพัฒนาผู้นำและสร้างวัฒนธรรมแห่งการโค้ช (Coaching Culture) เพื่อประสิทธิผลในการปฎิบัติงาน   

   ผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ หรือ เจ้าของธุรกิจที่ต้องการเพิ่มรายได้ และต้องการให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างมั่นคง

   ผู้ที่ต้องการสร้าง และ พัฒนาทักษะความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล

   ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้าง หรือ บุคคลที่ต้องมีการติดต่อประสานงานด้วย
 
     
 
 
 
ชื่อ - นามสกุล
อีเมล์
โทรศัพท์
สถานที่ทำงาน
คอร์สที่สนใจ
ข้อความ
 
     
 
   
     
CAMBRIDGE   COACHING   ACADEMY
1604  Central Plaza Pinklao Tower B, 16th Floor,
Boromratchonnee Road, Arun Amarin, Bangkoknoi, Bangkok 10700    Telephone : 02 884 5725      087 079 9992
Copyright © 2017   www.cambridgethailand.com