เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเสริมสร้าง
ทักษะของการเป็นผู้นำที่มีคุณภาพ
และการบริหารทีมงานในสถานการณ์
ต่างๆ เรียนรู้คุณลักษณะของภาวะผู้นำ
และการสร้างแนวคิดที่ถูกต้องของ
การเป็นผู้นำ (The Leadership
Mindset) การพัฒนาความสัมพันธ์
กับทีม (Team Management)
และการทำงานเพื่อให้งานบรรลุ
เป้าหมายขององค์กร
 
READ MORE
 
 
 
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเสริมสร้าง
ทักษะการบริหาร และพัฒนาทีมงาน
เรียนรู้คุณลักษณะที่สำคัญของผู้นำ
ในฐานะโค้ช (Coaching Leader) และการเป็นโค้ชที่ดี (The Attibutes
of a Good Coach) เรียนรู้การกำหนด
เป้าหมายที่สามารถบรรลุผลได้จริงแก่
ทีมงาน  ตลอดจนการสร้างความสำเร็จ
ในการทำงานให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
(Performance & Results Oriented)
 
READ MORE
 
 
 
 
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเสริมสร้าง
ทักษะการโค้ชตนเอง การบริหารคน
และการโค้ชงาน  ศึกษาเรียนรู้วิธี
การใช้กลยุทธ์ในการโค้ชผู้อื่น
(Coaching Strategy) การโค้ชด้วย
คำถาม (The Powerful Coaching
Question) การใช้เฟรมเวิร์คผ่าน
รูปแบบการโค้ชและการติดตามผล
รวมถึงการสร้างลักษณะนิสัยของ
การเป็นโค้ช
(Coaching Habits)
 
READ MORE
 
 
 
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเสริมสร้าง
องค์ความรู้ด้าน NLP และสามารถ
นำความรู้ ตลอดจนทักษะต่างๆ
ไปใช้โค้ชผู้อื่น (NLP Coaching Development) เรียนรู้เทคนิคต่างๆ
ของการโค้ชแบบ NLP วิธีการช่วย
ให้ผู้ถูกโค้ชสามารถก้าวข้ามปัญหา
และอุปสรรคต่างๆ ของตนเอง
รวมถึงการกำหนด และสร้างเป้าหมายที่
สัมฤทธิ์ผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ (The Personal Breakthrogh Results)
 
READ MORE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   
 
 
     
 
         
 

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะ
การบริหารงานในยุค Disruption
เรียนรู้วิธีการตัดสินใจในสถานการณ์
ต่างๆ (Decision Making) การมอบ
หมายงาน (Deligation) การบริหารงาน
และบริหารคน (Organizing & Dealing
with People) การบริหารโครงการ
(Project Management) รวมถึงการ
เสริมสร้างทักษะการเจรจาต่อรอง
(Negotiation Skills) แบบมืออาชีพ
 
READ MORE
 
 
 
เหมาะสำหรับบุคลากรในองค์กร  หรือ
ผู้ที่ต้องการพัฒนาความสามารถด้าน
การขาย (7 Core  Competencies  for Sales Person) เทคนิคการวางแผนงาน
(Sales  Planning) การนำเสนอสินค้า
(Product  Presentation)   เทคนิค
การเจรจาต่อรอง (Negotiation Skills)
การสร้างยอดขาย(Sales Techniques)
การให้บริการหลังการขาย (After Sales Services) และ การขยายตลาด
 
READ MORE
 
 
 
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะ
ความสามารถด้านการนำเสนองานแบบ
มืออาชีพ(Professional Presentation)
ตั้งแต่การวางแผนนำเสนอ (Planning)
การออกแบบสไลด์ (Slide Designing)
การสร้างความน่าสนใจของเนื้อหาที่
สื่อสาร เทคนิคการนำเสนอ การพูด
จูงใจเพื่อให้ได้งาน   การพูดบนเวที
(Stage Performance) และ การสร้าง
ความประทับใจให้เกิดแก่ผู้ฟัง
 
READ MORE
 
 
 
เหมาะสำหรับผู้บริหารที่มีตวามประสงค์
ที่จะพัฒนาทักษะด้วยการบริหาร
และพัฒนากลยุทธ์ปฏิบัติการแบบลีน
(Lean Management) เรียนรู้ทักษะ
การทำงานแบบลีน และกลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน พัฒนาภาวะผู้นำ ยกระดับทักษะการคิด การสื่อสาร และการบริหารทีมงาน เรียนรู้วิธีการวางแผน การแก้ปัญหา และเพิ่มสัมฤทธิ์ผลในการให้บริการลูกค้า
 
READ MORE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
     
 
       
 
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเอง
โดยสามารดึงศักยภาพของตนเอง
สู่ความสำเร็จ เรียนรู้วิธีการปรับเปลี่ยน
กระบวนการคิด เพื่อเป้าหมายในชีวิต การก้าวข้ามข้อจำกัดในชีวิตที่เรามอง
ไม่เห็น (The Obstacle of Life & Your
Blind Spot) และวิธีการปลดล็อค
ศักยภาพสู่ความสำเร็จในแต่และระดับ (Unlock Your Potential & The 6 Keys to Success)
 
READ MORE
 
 
เหมาะสำหรับผู้ที่มีความประสงค์ในการ
ปรับเปลี่ยนและพัฒนาบุคลิกภาพของ
ตนเอง ผ่านการสร้างภาพลักษณ์เฉพาะ
บุคคล (Personal Branding) เรียนรู้วิธี
การเลือกใช้สี (Colour Analysis) การ
เลือกสรรค์เครื่องแต่งกายให้เหมาะกับ
บุคลิกภาพของตนเอง รวมถึงการเสริม
สร้างความมั่นใจ (Self Confidence)
ทักษะการสื่อสาร และการสร้าง
ภาพลักษณ์ของตนเองให้โดดเด่น
 
READ MORE
 
 
เหมาะสำหรับองค์กรหรือผู้ที่ต้องการ
พัฒนาตนเองในการมีจิตบริการ เรียนรู้
การสร้างกรอบความคิดที่ถูกต้องในการ
ให้บริการ (Service Mindset) การสร้าง
บุคลิกภาพที่น่าประทับใจ (Personality Development ) การสร้างสัมพันธภาพ
กับลูกค้า (Customer Engagement)
เทคนิคการให้บริการลูกค้าหลากรูปแบบ
(Service Model & Platform ) เพื่อ
รังสรรค์สู่การให้บริการที่เป็นเลิศ
 
READ MORE
 
 
สถานบันฯ บริการให้คำปรึกษา
ภาพลักษณ์สำหรับผู้ที่มีความประสงค์
ในการปรึกษาภาพลักษณ์ ทั้งด้าน
บุคลิกภาพ (Mindset & Personality
Development) ภาพลักษณ์ในด้าน
การแต่งกาย (Image Dressing)
ทักษะการสื่อสารและการนำเสนอ
(Communication & Presentation
Skills) โดยให้ปรึกษาแบบ 1 ต่อ 1
ทั้งในแบบระยะสั้น และระยะยาว
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
     
 
         
 
 
หลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนา
ความรู้ภาษาอังกฤษในด้านการฟัง
และ การพูดกับผู้เป็นเจ้าของภาษา (Native English Speakers)  โดย
สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในการทำงานด้วยรูปแบบของภาษา
อังกฤษเชิงธุรกิจ (Business English)
รวมถึงช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจภาพรวมของ
การเรียนภาษาอังกฤษ และการประกอบ
วิชาชีพได้อย่างเต็มศักยภาพ
 
READ MORE
 
 
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะ
ความสามารถด้านการนำเสนองานเป็น
ภาษาอังกฤษ (English Presentation)
กับอาจารย์เจ้าของภาษา (Native English Speakers) โดยสามารถนำ
องค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน
ซื่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าร่วม
การประชุม
รวมถึงสามารถนำเสนองาน
ทั้งภายใน และ ภายนอกองค์กรได้เป็น
อย่างดี (Efficiency & Effectiveness)
 
READ MORE
 
 
 
หลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนา
ความรู้ภาษาอังกฤษในด้านการเขียน
รายงาน และการเขียนอีเมลล์ภาษา
อังกฤษ (Report & Correspondence)
กับเจ้าของภาษา (Native English
Speakers) ซึ่งรูปแบบการเรียนการสอน
จะเริ่มตั้งแต่การปูพื้นฐานทักษะเบื้องต้น
โดยให้ผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในโอกาสต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่
 
READ MORE
 
 
 
หลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนา
ความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อนำไปสอบ
ในระดับนานาชาติ โดย TOEIC จะ
เน้นที่ทักษะด้านการฟัง (Listening)
และการอ่าน (Reading) ส่วน IELTS
และ TOEFL จะมีเพิ่มทักษะด้านการ
พูด (Speaking) และด้านการเขียน
(Academic Writing) เข้ามา ซึ่งผู้
เรียนสามารถนำผลการสอบไปเทียบ
เพื่อเลือนตำแหน่งงาน หรือ เรียนต่อ
 
READ MORE
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
   
 
CAMBRIDGE   COACHING   ACADEMY
1604  Central Plaza Pinklao Tower B, 16th Floor,
Boromratchonnee Road, Arun Amarin, Bangkoknoi, Bangkok 10700    Telephone : 02 884 5725      087 079 9992
Copyright © 2017   www.cambridgethailand.com