Home >> NLP COACHING
 
 
   
 
   
 

" In life you are given a bag of moments.
            You don't know how many of  those moments you have.
                            
Learning NLP is about maximizing those moments."

-Richard Bandler

 
 
   
 
 
   
  หลายคนมีคำถามว่าทำอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จในชีวิต?   ทำอย่างไรให้ชีวิตมีความสุข?
                                                                     เ ค ย รู้ สึ ก มั้ ย . . . .
  เวลาที่เราต้องการจะทำอะไร เรามักจะคิดหาวิธีการ หรือแม้กระทั่งลงมือทำไปแล้ว
ไม่ประสบความสำเร็จ
                                                                     
เ ค ย รู้ สึ ก มั้ ย . . . .
                       บางครั้งเราอยากควบคุมอารมณ์เชิงลบของเราแต่เราไม่สามารถควบคุมมันได้
 
   
สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเกิดจากการทำงานของระบบประสาท
และจิตใจที่ไม่สอดคล้องกับเป้าหมาย ผนวกกับการสั่งสมประสบการณ์
ด้วยข้อมูลที่ไม่เป็นประโยชน์ จนถูกนำไปแปลผลบนพื้นฐานความเชื่อ
ที่ไม่ถูกต้อง แล้วถูกนำไปจัดเก็บในระบบความจำที่คลาดเคลื่อน
และไร้ระเบียบ  ทำให้การประมวลผลของสมอง รวมถึงการสั่งงานไปยัง
ร่างกายและจิตใจไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ซึ่งเป็นเหตุให้คนส่วนใหญ่
ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิต
   
NLP   พบว่าการทำงานของสมอง ความคิดหรือจิตใจ และการแสดงออก
ทางร่างกาย ล้วนเป็นเหตุเป็นผลที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ  โดยมีการใช้ภาษา
เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร หรือ สั่งการให้เกิดเป็นการกระทำหรือพฤติกรรม   หากเรา
สามารถฝึกฝนวิธีการใช้ภาษาในการสื่อสารกับสมองได้อย่างถูกต้องและถูกวิธีแล้ว
ก็จะสามารถช่วยให้การกระทำทุกอย่างที่เกิดขึ้นประสบผลสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิผล
 
 
 
   

 
   
  NLP : Neuro Linguistic Programming  
          คือ   ศาสตร์แห่งการสร้างความสำเร็จผ่านกระบวนการสื่อสารของสมองผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้าของร่างกาย (V A K O G)
โดยเป็นผลจากงานวิจัยที่ถูกพัฒนามาเป็นระยะเวลากว่า 40 ปี  จากนักจิตวิทยาชั้นนำของโลกใน 3 สาขาภาควิชา ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้คน
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองจนประสบความสำเร็จ   อีกทั้งเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย  รวมถึงนำทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในหมู่นักจิตวิทยา นักพัฒนาศักยภาพ  นักเจรจาต่อรอง  นักขาย  นักการตลาด  นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ  ผู้นำองค์กร และผู้นำประเทศอีกด้วย
 
   
  NLP  เป็นวิธีการปรับจิตใต้สำนึกให้ทำงานสอดคล้องกับจิตใจและร่างกายเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ  ทั่งนี้ กระบวนการของการไปสู่
ความสำเร็จนั้น   เราสามารถสร้างขึ้นได้ด้วยตัวเราเอง หรือ ด้วยวิธีการสังเกต  ศึกษา  และเลียนแบบพฤติกรรมความสำเร็จของผู้อื่น  
(Modeling) แล้วนำมาปรับใช้กับตัวเราเพื่อให้เกิดความสำเร็จได้เช่นเดียวกัน
 
   
  NLP  ใช้กระบวนการในการสื่อสารผ่านระดับจิตสำนึก (Conscious) และจิตใต้สำนึก (Unconscious) เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางพฤติกรรมอย่างแท้จริง โดยการปรับเปลี่ยนทัศนคติ  ความเชื่อ  ประสบการณ์  รวมถึงค่านิยมเดิมที่มีผลต่อการฉุดรั้งตัวเราไว้  ซึ่งเรา
สามารถสร้าง หรือ กำหนดพฤติกรรมและการกระทำใหม่   อันนำไปสู่ชีวิตที่มีความสุข และประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งใจ
 
   
     
     
 
 
 
READ MORE
 
 
READ MORE
 
 
     
     
 
   
 
READ MORE
 
 
READ MORE
 
 
     
 
   

 
   
     
 
    ผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเอง เปลี่ยนแปลงชีวิตให้มีความสุข และความสำเร็จแบบยั่งยืน 

    ผู้ที่ต้องการหาวิธีการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในชีวิตการทำงาน และชีวิตส่วนตัว

   ผู้ที่ต้องการปรับเปลี่ยนทัศนคติ และจัดระบบทางความคิด มุมมองที่แตกต่าง เพื่อสร้างให้เกิดความเข้าใจทั้งตนเอง
       และผู้อื่น อันนำไปสู่การใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

   ผู้ที่ต้องการค้นพบปมปัญหาในอดีตที่เป็นต้นตอของความคิด ซึ่งฉุดรั้งตนเองไว้กับปัญหาและอุปสรรคเดิม ๆ
       หรือ เพื่อการปลดล็อคทางความคิด มองเห็นโอกาสและเปลี่ยนมุมมองของชีวิตแบบเดิมไปสู่ชีวิตแบบใหม่ที่มีคุณค่า
 
     
 
 
 
 
 
ชื่อ - นามสกุล
อีเมล์
โทรศัพท์
สถานที่ทำงาน
คอร์สที่สนใจ
ข้อความ
 
 
   
     
CAMBRIDGE   COACHING   ACADEMY
1604  Central Plaza Pinklao Tower B, 16th Floor,
Boromratchonnee Road, Arun Amarin, Bangkoknoi, Bangkok 10700    Telephone : 02 884 5725      087 079 9992
Copyright © 2017   www.cambridgethailand.com