Home >> LANGUAGE COACHING
 
 
   
 
   
 
" Every time you speak english now, you may feel frustrated.
  Years later, every time you speak english, you may feel proud. "
-Anonymous  
 
   
 
   
 
   

เคมบริดจ์ ให้บริการการจัดอบรมภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ชาวต่างประเทศเจ้าของภาษา (English by Native English Speakers)
เพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์กรตั้งแต่ระดับ พนักงานทั่วไป จนถึง ผู้บริหารระดับสูงทั้งภายในสถาบัน และ ภายนอกสถานที่ ไม่ว่าจะเป็น
องค์กรภาครัฐ หรือ ภาคเอกชน โดยมีรูปแบบ การเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย (Diversify Learning Approaches) และ ครอบคลุม
ทุกความต้องการของลูกค้า (Customize & Tailor Made for All Purposes) 

 
เคมบริดจ์  ใช้หลักสูตรของการสอนภาษาอังกฤษในระดับนานาชาติ  English for Adults & Business English ผ่านกระบวน
การเรียนรู้ โดยอิงมาตรฐานการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษของ Cambridge Preliminary English Test ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และ การเขียน ตามมาตรฐาน ของ Cambridge ESOL Examinations ทั่วโลก
 
เคมบริดจ์   ใช้หลักสูตรการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนที่เน้น ทักษะการสื่อสาร ทั้งด้านการฟัง และ การพูด (Listening & Speaking) หรือ หลักสูตรด้านการเขียน (Written Communication) และ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ (Business English)
หลักสูตรการนำเสนอภาษาอังกฤษ (Business English Presentation) เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน
TOEIC (Test of English for International Communication) อีกด้วย
 
 
 
   
  Placement Test  
     
  ในด้านมาตรฐานทางการสอบวัดผล เคมบริดจ์ ใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนและวัดทักษะทางภาษาอังกฤษเบื้องต้นของผู้
เรียนทุกคน ก่อนแบ่งระดับชั้นเรียน (Placement Test) ดังนั้น ผู้เรียนในระดับเดียวกันจะมีความรู้ภาษาอังกฤษใกล้เคียงกันซึ่งช่วยให้เกิด
บรรยากาศที่ดี ระหว่างผู้เรียนในกลุ่มการเรียนขนาดเล็กร่วมกัน
 
     
  เคมบริดจ์  ใช้การวัดระดับผู้เรียนอิงตามมาตรฐาน CEFR หรือ Common European Framework of Reference for Language
ซึ่งเป็นมาตรฐานในการวัดระดับความสามารถทางการใช้ภาษาของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป
 
     
  Performance Development  
     
  เคมบริดจ์  พัฒนาผู้เรียนโดยจัดให้มีการประเมินผลที่มีมาตราฐาน (Academic Evaluation) ทั้งการประเมินผลการเรียนใน
ห้องเรียน (Classroom Assessment) การจัดกิจกรรมในห้องเรียน (Workshop Assessment) และ การสอบวัดผล (Post Test) รวมถึง
รายงานผลการเรียนรู้ (Progress Report) ให้ผู้เรียนและฝ่ายบุคคลฯ ทราบเป็นระยะๆ เพื่อสร้างศักยภาพที่ดีของผู้เรียนให้เกิดประสิทธิผล
สูงสุด และ เมื่อเรียนจบแล้วผู้เรียนสามารถขอรับวุฒิบัตรได้ตามระดับที่สถาบันกำหนด (Certificates of Achievements)
 
     
  Academic Approaches  
     
  เคมบริดจ์  พัฒนาผู้เรียนโดยจัดให้มีการประเมินผลที่มีมาตราฐาน (Academic Evaluation) ทั้งการประเมินผลการเรียนใน
ห้องเรียน (Classroom Assessment) การจัดกิจกรรมในห้องเรียน (Workshop Assessment) และ การสอบวัดผล (Post Test) รวมถึง
รายงานผลการเรียนรู้ (Progress Report) ให้ผู้เรียนและฝ่ายบุคคลฯ ทราบเป็นระยะๆ เพื่อสร้างศักยภาพที่ดีของผู้เรียนให้เกิดประสิทธิผล
สูงสุด และ เมื่อเรียนจบแล้วผู้เรียนสามารถขอรับวุฒิบัตรได้ตามระดับที่สถาบันกำหนด (Certificates of Achievements)
 
     
  เคมบริดจ์  ยังพัฒนาหลักสูตรเฉพาะของตัวเอง โดยใช้วิธีการเรียนการสอนที่ผสมผสานระหว่างรูปแบบการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Learners Centered) และ การแสดงออกในสถานการณ์ต่าง ๆ (Situation Based Learning & Role Play) โดยรูปแบบของกิจกรรม
การฝึกฝนทักษะการพูด (SpeakingPractice in Activities Based Learning) และ สันทนาการภาษาอังกฤษ (Recreation & Vocabulary Games) ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษด้านคำศัพท์ ไวยกรณ์  รวมถึงช่วยเสริมสร้างความรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
     
          นอกจากนี้  หลักสูตรที่สถาบันฯ ให้บริการแก่ลูกค้าในองค์กรต่างๆ ประกอบไปด้วยรูปแบบหลักสูตรการเรียน อาทิ :  
     
 
   Hands On Private Lessons
       หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษแบบส่วนบุคคล

   In-House Training Lessons
       หลักสูตรการจัดการฝึกอบรม ณ สำนักงานของลูกค้า

   Business English Workshops
       หลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษธุรกิจ

    English Boot Camps
       กิจกรรมแคมป์ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานองค์กร
 
 
 
   
       
เรียนภาษาอังกฤษแบบส่วนบุคคล
 
Hands On Private Lessons
 
 
   
การเรียนภาษาอังกฤษแบบส่วนบุคคล  คือ  หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษ
แบบตัวต่อตัว หรือ แบบกลุ่มย่อย (ไม่เกิน 4 ท่าน) สำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษที่ต้องการ
การพัฒนาภาษาอังกฤษ อย่างจริงจังในระยะเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัด หรือ ช่วยเสริมสร้าง
ความมั่นใจให้แก่ผู้เรียน และ พัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
   
       
การจัดการฝึกอบรม ณ สำนักงานของลูกค้า
 
In-House Training Lessons
 
 
   
การจัดการฝึกอบรม ณ สำนักงานของลูกค้า คือ หลักสูตรการเรียน
ภาษาอังกฤษแบบกลุ่มขนาดกลาง (6-15 ท่าน) สำหรับพัฒนาบุคลากรขององค์กร ด้านทักษะภาษาอังกฤษแบบต่อเนื่องโดยมีกำหนดระยะเวลาตามความต้องการของ
หน่วยงาน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการทำงานควบคู่ไปกับการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษอย่างเต็มศักยภาพ และมีประสิทธิผล
   
       
การสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษธุรกิจ
 
Business English Workshops
 
 
   
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษธุรกิจ  คือ หลักสูตร
การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจแบบกลุ่มขนาดใหญ่ (20-50 ท่าน) ในระยะเวลาจำกัด (1-3 วัน) โดยเน้นการเรียนรู้ในลักษณะการลงมือปฏิบัติจริง (Effective Workshops) กับรูปแบบการจำลองสถานการณ์ต่างๆ (Situations Based Learning) เพื่อให้สามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ได้จริง และ เกิดสัมฤทธิ์ผลสูงสุดในการปฏิบัติงาน
   
       
กิจกรรมแคมป์ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานองค์กร
 
English Boot Camps
 
 
   
กิจกรรมแคมป์ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานองค์กร คือ หลักสูตรการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษนอกสถานที่ (พัทยา ระยอง หัวหิน และ เขาใหญ่) ในรูปแบบของกิจกรรม
สันทนาการ (Recreation Activity) การพัฒนาการทำงานเป็นทีม (Team Building & Walk Rally) ในระยะเวลา 2 วัน 1 คืน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ การทำงานในบรรยากาศ
การเรียนรู้ที่สนุกสนาน
   
โรงเรียนสอนภาษา
   
   
 
 
   
     
  ที่  เคมบริดจ์  ในสาขาการพัฒนาภาษาอังกฤษ เราใช้ผู้สอนชาวต่างชาติเจ้าของภาษาโดยตรง ซึ่งมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
หรือ ผ่านการอบรมการสอนภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ อาทิ
 
TESOL   : Teachers of English to Speakers of Other Language
TEFL   : Teaching English as a Foreign Language
 
พร้อมทั้งผ่านการฝึกอบรม Thai-Culture Training Progammes (CTTP) ซึ่งพัฒนาอาจารย์
ผู้สอนให้มีความรู้ ความเข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศไทย รวมถึงมารยาทการวางตัว ซึ่งช่วยให้อาจารย์ผู้สอนสามารถปรับตัวเข้ากับนักเรียนไทยได้เป็นอย่างดี
 
     
  นอกจากนี้ ในการควบคุมมาตรฐานอาจารย์ผู้สอน เคมบริดจ์ ยังได้ร่วมมือกับ TEFL COLLEGE WORLDWIDE สถาบันฝึกอบรม
อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับนานาชาติ ในการคัดเลือกและประเมินอาจารย์ผู้อนให้มีมาตรฐานระดับสากลตามหลักสูตรการเรียน
การสอนของ Cambridge University Press และ Cambridge World Group เพื่อสร้างคุณภาพการเรียนรู้ที่ดีที่สุดแก่ผู้เรียนทุกคน
 
     
   
อบรมภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานในองค์กร
   
   
   
 
     
  How will you learn about your progress and development?  
     
 
    ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาทัศนคติ และ ความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ (Positive Attitude & Self Confidence)
   การแสดงทักษะทางภาษาอังกฤษในชั้นเรียน (English Language Presentation)
    มีแบบประเมินผลการเรียน (Progress Report) ให้ผู้เรียนและฝ่ายบุคคลขององค์กรรับทราบ
   การทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษเมื่อสิ้นสุดการเรียน (English Language Test)
   รับประกาศนียบัตรความสามารถทางภาษาอังกฤษเมื่อผ่านระดับ (Certificate of Achievments)
 
     
   
     
     
 
 
 
READ MORE
 
 
READ MORE
 
 
     
     
 
 
 
READ MORE
 
 
READ MORE
 
 
     
   
 
 
ชื่อ - นามสกุล
อีเมล์
โทรศัพท์
สถานที่ทำงาน
คอร์สที่สนใจ
ข้อความ
 
 
   
     
CAMBRIDGE   COACHING   ACADEMY
1604  Central Plaza Pinklao Tower B, 16th Floor,
Boromratchonnee Road, Arun Amarin, Bangkoknoi, Bangkok 10700    Telephone : 02 884 5725      087 079 9992
Copyright © 2017   www.cambridgethailand.com