Home >> COACHING LEADERS
 
 
   
 
 
" If your inspire other to dream more, learn more, do more
                                               and become more, you are a  L E A D E R."

-John Quincy Adams

 
 
   
   
 
 
 
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเสริมสร้างทักษะการบริหาร และพัฒนาทีมงานเรียนรู้คุณลักษณะที่สำคัญของผู้นำ ในฐานะโค้ช
(Coaching Leader)การสร้างนิสัยที่สำคัญของการเป็นโค้ช (Coaching Habits) เรียนรู้การกำหนดเป้าหมายที่สามารถบรรลุผล
ได้จริงแก่ทีมงาน ตลอดจนการสร้างความสำเร็จในการทำงานให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Performance & Results Oriented)
 
 
Course Duration :    ระยะเวลาการฝึกอบรม 2 วัน (09.00 น. - 17.00 น.) พร้อมเวิร์คช็อป

 

 

 
Course Outline    :    เนื้อหาหลักสูตรการเรียนรู้
Why Leaders and People need Coach
  ทำไมผู้นำและบุคคลคนทั่วไปจำเป็นต้องมีโค้ช
Styles & Traits of Leadership for Coaching
  รูปแบบ และ คุณลักษณะของภาวะผู้นำที่ดีผ่านการโค้ช
Leadership Pipeline and Coaching Culture
  ผู้นำกับการเติบโตในองค์กรผ่านวัฒนธรรมการโค้ช
7 Core Leadership Competencies
  สมรรถนะที่สำคัญของภาวะผู้นำที่ดี 7 ประการ
Effective Communication Skills for Leaders
  การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของผู้นำ
AB Dialogue & Coaching Feedback
  วิถีการโค้ชในรูปแบบการให้ผลสะท้อนในการปฏิบัติงาน
Winning Mindset for Leaders
  แนวคิดที่ถูกต้องของผู้นำผ่านมุมมองของสาเหตุและผลลัพธ์
 
 
 
 
Course Outline    :    เนื้อหาหลักสูตรการเรียนรู้
Why Coaching Strategy & Platform
  กลยุทธ์การโค้ช และ แพล็ทฟอร์มการโค้ช
Rapport in Coaching
  การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับการโค้ช และ ทีมงาน
Communication Model for Coach
  รูปแบบการสื่อสารสำหรับผู้ทำหน้าที่โค้ช
The Attributes of a Good Coach
  คุณลักษณะของการเป็นโค้ชที่ดี
Planning & Goal Setting
  การวางแผน และ การตั้งเป้าหมายงานสำหรับผู้นำ
Principle of Active Listening
  หลักการพื้นฐานในการฟังข้อมูลจากผู้รับการโค้ช
The Powerful of Coaching Questions
  วิธีการตั้งคำถามชวนคิดที่มีประสิทธิผลในการโค้ช
Framework for Coaching & Follow Up
  การใช้รูปแบบการโค้ช และ วิถีการติดตามผู้รับการโค้ช
 
   

 
   
     
 
   ผู้ที่ต้องการพัฒนาภาวะผู้นำและโค้ชทีมงานในระดับหัวหน้างานตามมาตรฐานระดับสากล

    ผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะความสามารถด้านการโค้ชและการบริหารทีมงานอย่างมืออาชีพ

    ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะในการเป็นผู้นำของตนเอง และสามารถพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาได้ตามเป้าหมายขององค์กร

   ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการโค้ชทีมงาน และการกำหนดเป้าหมายของทีมงานให้บรรลุผลได้จริงตามวัตถุประสงค์

   ผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ หรือ เจ้าของธุรกิจที่ต้องการเพิ่มทักษะการบริหารคนและการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ

   ผู้ที่ต้องการสร้าง และ พัฒนาทักษะความสามารถในการสื่อสารกับทีมงานได้อย่างมีประสิทธิผล
 
     
 
 
Certification   : COACHING LEADER  :  COACHING CERTIFICATION
วุฒิบัตร   ประกาศนียบัตรการพัฒนาผู้นำและการโค้ช
Accreditation : Cambridge Coaching Academy    
หน่วยงานและการรับรอง   สถาบันพัฒนาโค้ชและผู้นำ เคมบริดจ์ โค้ชชิ่ง อะคาเดมี่    
Keynote Facilitator   : ดร. มัฎ เพศยนาวิญ
วิทยากร และ โค้ชผู้อบรม   Ph.D. in Management, ISEAD, Fontainebleau, France
    MBA in Marketing, King Saud University, Saudi Arabia
    Certified ICF Coach, International Coach Federation, U.S.A.
    Certified NLP Master Coach, American Board of NLP, U.S.A.
    Certified Time Line Theraphy Master Coach, Australia
    Certified Train The Trainer - Leadership & Coaching, Germany
    Certified John Maxwell Leadership Coach & Trainer, U.S.A.
    Certified Brand Management, CIM, UK
    27 Years Executive Management & Entrepreneurship Experiences
     
     
Associate Coach       : คุณณิชชา จิรวัชรปัญญา
โค้ช และ วิทยากรร่วม   Master of Business Administration, UTCC Bangkok
    BA, Kasetsart University, Thailand
    Diploma in Digital Marketing, Imperial College London, UK
    Certified ICF Coach, International Coach Federation, U.S.A.
    Certified NLP Master Coach, American Board of NLP, U.S.A.
    Certified Women Leaders Trainer, ISEAD, Fontainablau, France
    Certified Style Consultant, Sterling Style Academy, Paris, France
    Certified Public Communication, University of East London
    Certified Personality Development Trainner, CPD, London, UK
    18 Years Management & Entrepreneurship Experiences
     
 
     
Venue               : LANCASTER BANGKOK HOTEL, Phetchaburi, Bangkok
สถานที่ฝึกอบรม   โรงแรมแลงคาสเตอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ
     
     
Training Fee : 9,900.00 บาท
ค่าธรรมเนียมการสัมมนา   4 Coffee Breaks
    2 Lunches (International Buffet)
    2 Set of Learning Material
     
Training Day :  
วันฝึกอบรมสัมมนา    
     
 
Course Month Date Fee
Coaching Leaders Certification Accredited by : Cambridge Business Institution
Coaching Leaders Certification - 1 วัน
กรกฎาคม
9-10
9,900 บาท
Coaching Leaders Certification - 1 วัน
สิงหาคม
6-7
9,900 บาท
Coaching Leaders Certification - 1 วัน
กันยายน
3-4
9,900 บาท
Coaching Leaders Certification - 1 วัน
ตุลาคม
8-9
9,900 บาท
Coaching Leaders Certification - 1 วัน
พฤศจิกายน
12-13
9,900 บาท
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ - นามสกุล
อีเมล์
โทรศัพท์
สถานที่ทำงาน
คอร์สที่สนใจ
ข้อความ
 
     
 
   
     
CAMBRIDGE   COACHING   ACADEMY
1604  Central Plaza Pinklao Tower B, 16th Floor,
Boromratchonnee Road, Arun Amarin, Bangkoknoi, Bangkok 10700    Telephone : 02 884 5725      087 079 9992
Copyright © 2017   www.cambridgethailand.com