Home >> COACHING LEADERS
 
 
   
 
 
" If your inspire other to dream more, learn more, do more
                                               and become more, you are a  L E A D E R."

-John Quincy Adams

 
 
   
   
 
 
 
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเสริมสร้างทักษะการบริหารและพัฒนาทีมงาน  เรียนรู้คุณลักษณะที่สำคัญของผู้นำ ในฐานะโค้ช
(Coaching Leader)การสร้างนิสัยที่สำคัญของการเป็นโค้ช (Coaching Habits) เรียนรู้การกำหนดเป้าหมายที่สามารถบรรลุผล
ได้จริงแก่ทีมงาน ตลอดจนการสร้างความสำเร็จในการทำงานให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Performance & Results Oriented)
 
 
Course Duration :    ระยะเวลาการฝึกอบรม 2 วัน (09.00 น. - 17.00 น.) พร้อมเวิร์คช็อป

 

 

 
Course Outline    :    เนื้อหาหลักสูตรการเรียนรู้
The Interapeneur Species
  ผู้นำสายพันธ์ผู้ประกอบการภานในองค์กร
Start with Why Process
  การหาวิธีการทำงานที่สร้างสรรค์ด้วยการตั้งคำถาม
Traits of Future Leadership
  คุณสมบัติของการมีภาวะผู้นำแห่งอนาคต
Empowering Leadership
  ภาวะผู้นำที่มอบอำนาจให้ผู้ตาม
Productive Feedback Coaching
  การโค้ชทีมงานในรูปแบบการให้ผลสะท้อนในการปฏิบัติงาน
Mindfulness for Leaders
  การฝึกสติสำหรับผู้นำเพื่อความสำเร็จในงาน
Personal Mastery in DNA
  การสร้างดีเอนเอ เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองสู่การเป็นผู้นำที่รอบรู้
Ecology Success in the Organization
  การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีภายในองค์กร เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จ
Leading with Emotional Intelligence : E I
  ทักษะการนำโดยใช้ปัญญาทางอารมณ์ของผู้นำ
Managing People through Feeling Types
  การบริหารทีมงานผ่านลักษณะอารมณ์ และ ประเภทของกลุ่มคน
Team Management with Outward Mindset
  การบริหารทีมงานด้วยวิธีคิดแบบ เอาท์เวิร์ดมายด์เซ็ท
Coaching Under Tough Situations & Crisis
  การโค้ชและการนำภายใต้สถานการณ์กดดัน และ กรณีภาวะวิกฤต
 
 
 
 
Course Outline    :    เนื้อหาหลักสูตรการเรียนรู้
Coaching Competency & Elements
  สมรรถนะในงานโค้ชและองค์ประกอบที่สำคัญ
Coaching Principle
  หลักการพื้นฐานของการเป็นโค้ช
Coaching Mindset
  กรอบความคิดของโค้ช
Coaching Process
  กระบวนการโค้ช
Coaching Skills Framework
  ทักษะสำคัญในงานโค้ช
Rapport Building in Coaching
  ทักษะการสร้างความสัมพันธ์เพื่อความไว้วางใจ
Empathic & Active Listening Skills
  ทักษะการฟังเพื่อทำความเข้าใจและใส่ใจ
Powerful Questioning Skills
  ทักษะการตั้งคำถามที่ทรงพลัง
Effective Feedback & Feedforward Skills
  ทักษะการให้ผลสะท้อนที่มีประสิทธิภาพ
Coaching Strategy
  กลยุทธ์การทำงานของโค้ช
Planning & Goal Setting
  การวางแผน และ การตั้งเป้าหมาย
Coaching Tools & Model
  เครื่องมือการโค้ช และ โมเดลที่ใช้ในการโค้ช
 
   

 
   
     
 
   ผู้ที่ต้องการพัฒนาภาวะผู้นำและโค้ชทีมงานในระดับหัวหน้างานตามมาตรฐานระดับสากล

    ผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะความสามารถด้านการโค้ชและการบริหารทีมงานอย่างมืออาชีพ

    ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะในการเป็นผู้นำของตนเอง และสามารถพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาได้ตามเป้าหมายขององค์กร

   ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการโค้ชทีมงาน และการกำหนดเป้าหมายของทีมงานให้บรรลุผลได้จริงตามวัตถุประสงค์

   ผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ หรือ เจ้าของธุรกิจที่ต้องการเพิ่มทักษะการบริหารคนและการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ

   ผู้ที่ต้องการสร้าง และ พัฒนาทักษะความสามารถในการสื่อสารกับทีมงานได้อย่างมีประสิทธิผล
 
     
 
 
Certification   : COACHING LEADER  :  COACHING CERTIFICATION
วุฒิบัตร   ประกาศนียบัตรการพัฒนาผู้นำและการโค้ช
Accreditation : Cambridge Coaching Academy    
หน่วยงานและการรับรอง   สถาบันพัฒนาโค้ชและผู้นำ เคมบริดจ์ โค้ชชิ่ง อะคาเดมี่    
Keynote Facilitator   : ดร. มัฎ เพศยนาวิญ
วิทยากร และ โค้ชผู้อบรม   Ph.D. in Management, ISEAD, Fontainebleau, France
    MBA in Marketing, King Saud University, Saudi Arabia
    Certified ICF Coach, International Coach Federation, U.S.A.
    Certified NLP Master Coach, American Board of NLP, U.S.A.
    Certified Time Line Theraphy Master Coach, Australia
    Certified Train The Trainer - Leadership & Coaching, Germany
    Certified John Maxwell Leadership Coach & Trainer, U.S.A.
    Certified Brand Management, CIM, UK
    27 Years Executive Management & Entrepreneurship Experiences
     
     
Associate Coach       : คุณณิชชา จิรวัชรปัญญา
โค้ช และ วิทยากรร่วม   Master of Business Administration, UTCC Bangkok
    BA, Kasetsart University, Thailand
    Diploma in Digital Marketing, Imperial College London, UK
    Certified ICF Coach, International Coach Federation, U.S.A.
    Certified NLP Master Coach, American Board of NLP, U.S.A.
    Certified Women Leaders Trainer, ISEAD, Fontainablau, France
    Certified Style Consultant, Sterling Style Academy, Paris, France
    Certified Public Communication, University of East London
    Certified Personality Development Trainner, CPD, London, UK
    18 Years Management & Entrepreneurship Experiences
     
 
     
Venue               : LANCASTER BANGKOK HOTEL, Phetchaburi, Bangkok
สถานที่ฝึกอบรม   โรงแรมแลงคาสเตอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ
     
     
Training Fee : 9,900.00 บาท
ค่าธรรมเนียมการสัมมนา   4 Coffee Breaks
    2 Lunches (International Buffet)
    2 Set of Learning Material
     
Training Day :  
วันฝึกอบรมสัมมนา    
     
 
Course Month Date Fee
Coaching Leaders Certification Accredited by : Cambridge Business Institution
Coaching Leaders Certification - 1 วัน
กรกฎาคม
9-10
9,900 บาท
Coaching Leaders Certification - 1 วัน
สิงหาคม
6-7
9,900 บาท
Coaching Leaders Certification - 1 วัน
กันยายน
3-4
9,900 บาท
Coaching Leaders Certification - 1 วัน
ตุลาคม
8-9
9,900 บาท
Coaching Leaders Certification - 1 วัน
พฤศจิกายน
12-13
9,900 บาท
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ - นามสกุล
อีเมล์
โทรศัพท์
สถานที่ทำงาน
คอร์สที่สนใจ
ข้อความ
 
     
 
   
     
CAMBRIDGE   COACHING   ACADEMY
1604  Central Plaza Pinklao Tower B, 16th Floor,
Boromratchonnee Road, Arun Amarin, Bangkoknoi, Bangkok 10700    Telephone : 02 884 5725      087 079 9992
Copyright © 2017   www.cambridgethailand.com