Home >> FACILITATORS
 
 
 
 
 
  His Outstanding Experiences


            ดร. มัฎ  เพศยนาวิญ  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง  CEO  ของ   Cambridge World Group
ซึ่งเป็นหน่วยงานด้าน การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรผ่านการโค้ช ชิ่งให้แก่องค์กรชั้นนำในประเทศไทย
และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงยังทำหน้าที่ ในฐานะผู้บรรยาย (Facilitator) โค้ชพัฒนา
ศักยภาพเฉพาะบุคคล (Life Coach) โค้ชผู้บริหาร (Executive Coach) ที่ปรึกษาทางธุรกิจ (Business
Consultant) ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนอีกด้วย

            จากประสบการณ์การบริหารงานกว่า 27 ปีในบริษัทข้ามชาติที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม
ในแต่ละอุตสาหกรรม ช่วยให้  ดร. มัฎ  มีองค์ความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลายกระบวนการคิด วิธี
การทำงาน และแนวทางในการแก้ไขปัญหา ในแต่ละสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีความ
ชำนาญในด้านการบริหารทีมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยสามารถสร้างและพัฒนาทักษะ
ด้านภาวะผู้นำ ความสามารถและทักษะการบริหารธุรกิจ และงานด้านสื่อสารการตลาด รวมถึงได้มีโอกาส
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรให้แก่องค์กรต่าง ๆ ทั้งในแง่การเพิ่มประสิทธิผลการทำงาน
และการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าทุกระดับ

  His Corporate Journey

            ดร. มัฎ  เพศยนาวิญ  เคยทำงานให้แก่องค์กรด้านการพัฒนาบุคลากรของสหรัฐอเมริกา (United States Sports Academy)
ประจำตะวันออกกลางกว่า 4 ปี และได้ร่วมงานด้านการสื่อสารการตลาดเป็นระยะเวลากว่า 8 ปี ในตำแหน่ง Brand Manager
ในอุตสาหกรรมด้านภาพยนตร์ให้แก่ Disney และ Warner Bros.   รวมถึงเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานลูกค้า
Account Director กลุ่มสินค้าและผลิตภัณฑ์เนสท์เล่ย์ (Nestle)   ให้กับกลุ่มบริษัท ประกิตแอนด์เอฟซีบี จำกัด (มหาชน)
Draft FCB บริษัทโฆษณาชั้นนำของสหรัฐอเมริกา และ ระดับบริหารบริษัท Publicis บริษัทโฆษณาชั้นนำของฝรั่งเศส

            หลังจากการทำงานด้านบริหารการสื่อสารการตลาด   และงานด้านการพัฒนาแบรนด์มาอย่างมากมาย ดร. มัฎ ได้ผันตัวเอง
มาสู่การเป็นผู้บริหารด้านการพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะด้านการสื่อสารทางภาษาอังกฤษให้แก่ ELS ประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ด้านการพัฒนาบุคลากรของสหรัฐอเมริกา ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการเป็นระยะเวลา 3 ปี และเคยได้รับหน้าที่อันทรงเกียรติ
ในงานด้านการศึกษา โดยดำรงตำแหน่งรักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด (Stamford International University)
ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจด้านการพัฒนาองค์กรและการส่งเสริมมาตรฐานระดับนานาชาติ  รวมถึงการประสานงานกิจการต่างประเทศ
ด้านการร่วมทุนกับหน่วยงานทางด้านการศึกษาชั้นนำของโลก เป็นระยะเวลากว่า 2 ปี
 
            ในปี  2000  ดร. มัฎ ได้เปลี่ยนสถานภาพจากผู้บริหารมืออาชีพ มาสู่ฐานะของผู้ประกอบการร่วมกับหน่วยงานขั้นนำของประเทศ
อังกฤษโดยก่อตั้ง Cambridge Business Institute   ซึ่งนับถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 17 ปีมาแล้ว ซึ่งทำหน้าที่ด้านการบริหารจัดการองค์
ความรู้(Knowledge Management) การทำด้านที่วิทยากรผู้บรรยาย งานด้านการโค้ช และที่ปรึกษาทางธุรกิจให้แก่ลูกค้าซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำ อาทิ :
            เซ็นทรัลกรุ๊ป (Central Group)      ซีพีกรุ๊ป (CP Group)      ปูนซิเมนท์ไทย (SCG Group)      สายการบินนกแอร์ (Nok Air)  
            กลุ่มนิตยสารแมรี่แคลร์ (Marie Claire)   กลุ่มนิตยสารคลีโอ (CLEO Thailand Magazine)   ธนาคารกสิกรไทย (Kasikornbank)    
            เอ็นซีซี ดีเวลล็อปเม้นท์ (N.C.C. Management & Development )      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University) 
            และองค์กรต่างๆ อีกกว่า 70 องค์กรตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
 

His Personality

            ดร. มัฎ  เป็นผู้ที่ให้ความสำคัญกับสัมฤทธิ์ผลของการทำงานเป็นอย่างสูง ผ่านกระบวนการคิดและทัศนคติเชิงบวก  ประกอบกับ
ความกระตือรือร้น และความคิดสร้างสรรค์ที่มีในตัวเอง  ทำให้ ดร. มัฎ เป็นวิทยากรและนักสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม
ที่โดดเด่น (จากผลการประเมินจากผู้เข้ารับการอบรมทุกคลาสเรียนได้รับการประเมินในระดับดีมาก ด้วยคะแนน 4.5 - 4.8 จากคะแนนเต็ม 5.0) 

            นอกจากนี้  ดร. มัฎ  ยังเชื่อว่าการพัฒนาบุคลากรในปัจจุบันจะต้องมีความแตกต่าง ในกระบวนการด้านการสื่อสาร  การให้ตัวอย่าง
ประกอบจากกรณีศึกษาที่ทันสมัย  การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สนุกสนาน ซึ่งจะช่วยให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติ กระบวน
การคิดของผู้เรียนเป็นไปอย่างมีระบบ (Shift The Mindset)  อันจะช่วยส่งผลในการกลับไปร่วมพัฒนาองค์กรได้อย่างยั่งยืนและมี
ประสิทธิภาพ (An Effective Sustainable Development)

       
 
   

 
   
  D E G R E E S :  

          Ph.D.  in  Management
        INSEAD The Business School for The World, France
     
          MBA  in  Marketing
        King Saud University, K.S.A.
     
          BA  in  Communication Arts
        Bangkok University, Bangkok
     
   
  C E R T I F I C A T I O N S :
Coaching & Leadership
          Certified Internationnal Coach
        International Coach Federation, U.S.A.

     
          Certified Leadership Coach & Trainer
        The John Maxwell Team, Orlando, U.S.A.
     
          Certified Leadership Coach & Trainer
        Jungheinrich, Hamburg, Germany
     
  C E R T I F I C A T I O N S :
NLP & NLP Coaching
          Certified NLP Master Coach
        The American Board of Neuro-Linguistic Programming, U.S.A.

 

     
          Master Practitioner Certification
        The American Board of Neuro-Linguistic Programming, U.S.A.
     
          Certified Time Line Therapy® Master Coach
        Master Time Line Therapy® Certification
        The Time Line Therapy Association TLT, Australia
        (Under the license of The Ted James Co. & NLP Top Coach)
     
  C E R T I F I C A T I O N S :
Brand Design & Brand Development
          Brand Design Certification
        Academy of Art University, San Francisco, U.S.A.
 
     
          Brand Management Certification
        The Chartered Institute of Marketing, Berkshire, UK
       
 
 
ชื่อ - นามสกุล
อีเมล์
โทรศัพท์
สถานที่ทำงาน
คอร์สที่สนใจ
ข้อความ
 
     
 
   
     
CAMBRIDGE   COACHING   ACADEMY
1604  Central Plaza Pinklao Tower B, 16th Floor,
Boromratchonnee Road, Arun Amarin, Bangkoknoi, Bangkok 10700    Telephone : 02 884 5725      087 079 9992
Copyright © 2017   www.cambridgethailand.com