Home >> LEARN ENGLISH
 
 
   
 
   
 
" Learning another language is not only learning different words for
  the same things, but learning another way to think about things. "
-Flora Lewis  
 
 
   
   
 
   
  คมบริดจ์ฯ   ใช้หลักสูตรของการสอนภาษาอังกฤษในระดับนานาชาติ  English for Adults & Business English ผ่านกระบวน
การเรียนรู้ โดยอิงมาตรฐานการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษของ Cambridge Preliminary English Test ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และ การเขียน ตามมาตรฐาน ของ Cambridge ESOL Examinations ทั่วโลก
 
     
  เคมบริดจ์  ใช้หลักสูตรการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนที่เน้น ทักษะการสื่อสาร ทั้งด้านการฟัง และ การพูด (Listening & Speaking) หรือ หลักสูตรด้านการเขียน (Written Communication) และ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ (Business English)
หลักสูตรการนำเสนอภาษาอังกฤษ (Business English Presentation) เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน
TOEIC (Test of English for International Communication) อีกด้วย
 
     
  เคมบริดจ์ฯ  ยังพัฒนาหลักสูตรเฉพาะของตัวเอง โดยใช้วิธีการเรียนการสอนที่ผสมผสานระหว่างรูปแบบการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Learners Centered) และ การแสดงออกในสถานการณ์ต่าง ๆ (Situation Based Learning & Role Play) โดยรูปแบบของกิจกรรม
การฝึกฝนทักษะการพูด (SpeakingPractice in Activities Based Learning) และ สันทนาการภาษาอังกฤษ (Recreation & Vocabulary Games) ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษด้านคำศัพท์ ไวยกรณ์  รวมถึงช่วยเสริมสร้างความรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
     
  Placement Test  
     
  ในด้านมาตรฐานทางวิชาการ  เคมบริดจ์ฯ ใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนและวัดทักษะทางภาษาอังกฤษเบื้องต้นของผู้เรียนทุกคน
ก่อนแบ่งระดับชั้นเรียน (Placement Test) ดังนั้น ผู้เรียนในระดับเดียวกันจะมีความรู้ภาษาอังกฤษใกล้เคียงกันซึ่งช่วยให้เกิดบรรยากาศที่ดี
ระหว่างผู้เรียนในกลุ่มการเรียนขนาดเล็กร่วมกัน
 
     
  เคมบริดจ์ฯ   ใช้การวัดระดับผู้เรียนอิงตามมาตรฐาน CEFR หรือ Common European Framework of Reference for Language
ซึ่งเป็นมาตรฐานในการวัดระดับความสามารถทางการใช้ภาษาของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป
 
     
  Performance Development  
     
  เคมบริดจ์ฯ   พัฒนาผู้เรียนโดยจัดให้มีการประเมินผลที่มีมาตราฐาน (Academic Evaluation) ทั้งการประเมินผลการเรียนใน
ห้องเรียน (Classroom Assessment) การจัดกิจกรรมในห้องเรียน (Workshop Assessment) และ การสอบวัดผล (Post Test) รวมถึง
รายงานผลการเรียนรู้ (Progress Report) ให้ผู้เรียนและฝ่ายบุคคลฯ ทราบเป็นระยะๆ เพื่อสร้างศักยภาพที่ดีของผู้เรียนให้เกิดประสิทธิผล
สูงสุด และ เมื่อเรียนจบแล้วผู้เรียนสามารถขอรับวุฒิบัตรได้ตามระดับที่สถาบันกำหนด (Certificates of Achievements)
 
     
 
   
 
 
   
  ที่  เคมบริดจ์ฯ  ในสาขาการพัฒนาภาษาอังกฤษ เราใช้ผู้สอนชาวต่างชาติเจ้าของภาษาโดยตรง ซึ่งมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
หรือ ผ่านการอบรมการสอนภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ อาทิ
 
TESOL   : Teachers of English to Speahers of Other Language
TEFL   : Teaching English as a Foreign Language
 
พร้อมทั้งผ่านการฝึกอบรม Thai-Culture Training Progammes (CTTP) ซึ่งพัฒนาอาจารย์
ผู้สอนให้มีความรู้ ความเข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศไทย รวมถึงมารยาทการวางตัว ซึ่งช่วยให้อาจารย์ผู้สอนสามารถปรับตัวเข้ากับนักเรียนไทยได้เป็นอย่างดี
 
     
  นอกจากนี้ ในการควบคุมมาตรฐานอาจารย์ผู้สอน เคมบริดจ์ฯ ยังได้ร่วมมือกับ TEFL COLLEGE WORLDWIDE สถาบันฝึกอบรม
อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับนานาชาติ ในการคัดเลือกและประเมินอาจารย์ผู้อนให้มีมาตรฐานระดับสากลตามหลักสูตรการเรียน
การสอนของ Cambridge University Press และ Cambridge World Group เพื่อสร้างคุณภาพการเรียนรู้ที่ดีที่สุดแก่ผู้เรียนทุกคน
 
     
 
 
 
 
เคมบริดจ์ฯ ให้บริการการจัดอบรมภาษาอังกฤษโดยอาจารย์เจ้าของภาษาเพื่อพัฒนา
บุคลากรขององค์กรตั้งแต่ระดับพนักงานทั่วไป จนถึง ผู้บริหารระดับสูงทั้งภายในสถาบัน และ
ภายนอกสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน โดยมีรูปแบบการเรียนการสอน
ที่มีความหลากหลาย (Diversify Learning Approaches) และ ครอบคลุมทุกความต้องการ
ของลูกค้าในแต่ละองค์กร (Customize & TailorMade for All Purposes)  
 
 
การจัดการรูปแบบการเรียนการสอน ใช้วิธีการจัดกลุ่มการเรียนขนาดกลาง (6-12 ท่าน) เพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์กร ด้านทักษะ
ภาษาอังกฤษแบบต่อเนื่อง โดยมีกำหนดระยะเวลาการเรียนตามความต้องการของแต่ละหน่วยงาน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
การทำงานควบคู่ไปกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างเต็มศักยภาพ
 
 
       
 
การเรียนภาษาอังกฤษแบบส่วนบุคคล  คือ  หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษแบบ
ตัวต่อตัว หรือ แบบกลุ่มย่อย (ไม่เกิน 4 ท่าน) สำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษที่ความประสงค์
ที่จะพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างจริงจังในระยะเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัด หรือ ช่วยเสริมสร้าง
ความมั่นใจให้แก่ผู้เรียน และ พัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
 
       
 
การสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษธุรกิจ  คือ หลักสูตรการเรียน
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจแบบกลุ่มขนาดใหญ่ (20-50 ท่าน) ในระยะเวลาจำกัด (1-3 วัน)
โดยเน้นการเรียนรู้ในลักษณะการลงมือปฏิบัติจริง (Effective Workshops) กับรูปแบบ
การจำลองสถานการณ์ต่างๆ (Situations Based Learning) เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์
ใช้ได้จริง และ เกิดสัมฤทธิ์ผลสูงสุดในการปฏิบัติงาน
 
       
 
กิจกรรมแคมป์ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานองค์กร คือ หลักสูตรการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษนอกสถานที่ (พัทยา ระยอง หัวหิน และ เขาใหญ่) ในรูปแบบของกิจกรรม
สันทนาการ (Recreation Activity)  การพัฒนาการทำงานเป็นทีม  (Walk Rally &
Team Building) ในระยะเวลา 2 วัน 1 คืน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ การทำงานใน
บรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนาน
 
       
 
   
 
 
   
How will you learn about your progress and development?
จะทราบพัฒนาการของผู้เรียนได้อย่างไร

  • ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาทัศนคติ และ ความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ (Positive Attitude & Self Confidence)
  • มีแบบประเมินผลการเรียนและการพัฒนาภาษาอังกฤษ (Student Progress Report)
  • ทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (English Language Test)
  • การนำเสนอทักษะทางภาษาอังกฤษ (English Language Presentation)
  • รับประกาศนียบัตรความสามารถทางภาษาอังกฤษเมื่อผ่านระดับ (Certificate of Achievments)
 
 
 
 
READ MORE
 
 
READ MORE
 
 
 
READ MORE
 
 
 
READ MORE
 
 
 
 
 
ชื่อ - นามสกุล
อีเมล์
โทรศัพท์
สถานที่ทำงาน
คอร์สที่สนใจ
ข้อความ
 
 
     
   
     
CAMBRIDGE   COACHING   ACADEMY
1604  Central Plaza Pinklao Tower B, 16th Floor,
Boromratchonnee Road, Arun Amarin, Bangkoknoi, Bangkok 10700    Telephone : 02 884 5725      087 079 9992
Copyright © 2017   www.cambridgethailand.com