Home >> NLP MINDSHIFT
 
 
   
 
 
     " Between stimulus and response there is a space.
              In that space is our power to choose our response.
                      In our response lies our growth and our  F R E E D O M . "

-Victor Frankl

 
 
   
   
 
 
 
เหมาะสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะศึกษาองค์ความรู้ในศาสตร์ด้าน NLP และพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน รวมถึง
สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ หรือ นำไปช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (Living with Success and Happiness) เรียนรู้การใช้
เทคนิค NLP หลากรูปแบบ (NLP Tools & Techniques) ตามมาตรฐานหลักสูตร NLP ระดับนานาชาติ (The NLP International Standard)
 
 
Course Duration :    ระยะเวลาการฝึกอบรม 5 วัน (40 ชั่วโมง) พร้อมกิจกรรมเวิร์คช็อป

 

 

 
Course Outline    :    เนื้อหาหลักสูตรการเรียนรู้
Why Creating A Purpose of Life
  ทำไมเราต้องสร้างเป้าประสงค์ในชีวิต
Wheel of Work, Life and Balance
  อะไรคือการปรับความสมดุลระหว่างงานและการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกัน
Unlocked Your Potential
  ปลดล็อคศักยภาพในตัวเอง
Turn Negative Thinking to Winning Mindset
  ทำอย่างไรจะสามารถสร้างวิธีคิดแบบผู้ชนะได้
How to Breakthrough and Overcome Limiting Beliefs
  วิธีพิชิตความเชื่อที่เป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จ
From Passion to Drive
  จากแรงปราถนาสู่แรงขับเคลื่อนในการทำงาน
Goal Setting and Life Planning
  การตั้งเป้าหมาย และการวางแผนเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเอง
How to Get Thing Done and Make It Happen
  การทำให้แผนงานที่ตั้งไว้เกิดขึ้นได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม
 
 
 
 
Course Outline    :    เนื้อหาหลักสูตรการเรียนรู้
Why Life Transformation
  ทำไมเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเราเอง
The Obstacle of Life, The 4 Clouds
  อุปสรรคของความสำเร็จจากเมฆร้ายทางความคิด 4 ก้อน
Self-Empowering & Peak State
  การเสริมพลังให้ตัวเองผ่านกระบวนการคิดจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
Sensory Acuity
  การสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกของผู้อื่น เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน
Model of Communication
  รูปแบบการเรียนรู้ของคนผ่านกระบวนการสื่อสารขั้นสูง
The Magic of Rapport
  การสร้างมิตรภาพและสัมพันธภาพกับผู้อื่น
Agreement Frame
  การใช้ภาษาเพื่อรักษามิตรภาพ และเทคนิคการเจรจาต่อรอง
Cause & Effect Thinking
  วิธีคิดแบบผู้ชนะผ่านมุมมองของสาเหตุ และผลลัพธ์
 
 
 
 
Course Outline    :    เนื้อหาหลักสูตรการเรียนรู้
Why The Power of Unconscious Mind
  ทำไมพลังของจิตใต้สำนึกจึงมีความสำคัญ
Perceptual position
  การเปลี่ยนมุมมอง และเทคนิคการกำจัดอารมณ์เชิงลบ
The Steps of Learning
  กระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ 4 ขั้นตอน
NLP Presuppositions
  หลักความเชื่อที่สำคัญของการสร้างกลไกศาสตร์ภาษาสมอง
Positive Thinking in Life
  การคิดบวกมีความสำคัญอย่างไรในชีวิต
Reframing
  การเปลี่ยนกรอบความคิดเพื่อการปรับเปลี่ยนทัศนคติ
Modality
  รู้จักกับกลไกประสาทสัมผัสหลักของมนุษย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 
 
 
 
Course Outline    :    เนื้อหาหลักสูตรการเรียนรู้
Why The 9 Conscious Use of Languages
  ทำไมรูปแบบทางภาษาที่ใช้เพื่อสื่อสารกับจิตสำนึก และจิตใต้สำนึกจึงมี
ความสำคัญ
Milton Model
  การใช้หลักจิตวิทยาของมิลตัน โมเดล ผ่านการทำงานของจิตใต้สำนีกเพื่อ ประโยชน์ในการสื่อสาร
Metaphor, A Dynamic Approach
  การสื่อสารผ่านการเล่าเรื่อง
Modality
  รู้จักกับกลไกประสาทสัมผัสหลักของมนุษย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
Distinctions of Excellence Meta Model
  การใช้หลักจิตวิทยาแบบเมต้า โมเดล เพื่อค้นหาต้นตอของปัญหาในความคิด คู่สนทนาและเพื่อเจาะจงรายละเอียด
VAKOG Senses
  การอ่านคนผ่านประสาทสัมผัส VAKOG
Eye Pattern
  การอ่านความคิดผู้อื่นผ่านรูปแบบการเคลื่อนไหวของดวงตา
Synesthesia
  กลยุทธ์การเชื่อมโยง 2 ประโยคเข้าด้วยกันเพื่อการสื่อสาร
Sub Modality
  เรียนรู้กับระบบประสาทสัมผัสที่ทำงานอยู่ภายในร่างกายเพื่อการดึงศักยภาพ
ออกมาใช้
Like to Dislike and Swish Pattern
  การสับเปลี่ยนรูปแบบของพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
 
 
 
 
Course Outline    :    เนื้อหาหลักสูตรการเรียนรู้
Why Powerful Confidence
  ทำไมพลังในการสร้างความมั่นใจจึงมีความสำคัญ
Anchoring
  การฝังสภาวะทางอารมณ์เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตนเอง
Parts Integration
  การแก้ปัญหาความขัดแย้งในตัวเองและการตัดสินใจ
Timeline Therapy
  การแก้ปัญหาอารมณ์ด้านลบในอดีตผ่านการทำงานของจิตใต้สำนึก
NLP Model of Coaching
  รูปแบบการโค้ชโดยใช้หลักการและองค์ความรู้ด้านเอ็นแอลพี
 
   

 
   
     
 
    ผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเอง เปลี่ยนแปลงชีวิตให้มีความสุข และความสำเร็จแบบยั่งยืน 

    ผู้ที่ต้องการหาวิธีการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในชีวิตการทำงาน และชีวิตส่วนตัว

   ผู้ที่ต้องการปรับเปลี่ยนทัศนคติ และจัดระบบทางความคิด มุมมองที่แตกต่าง เพื่อสร้างให้เกิดความเข้าใจทั้งตนเอง
       และผู้อื่น อันนำไปสู่การใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

   ผู้ที่ต้องการค้นพบปมปัญหาในอดีตที่เป็นต้นตอของความคิด ซึ่งฉุดรั้งตนเองไว้กับปัญหาและอุปสรรคเดิม ๆ
       หรือ เพื่อการปลดล็อคทางความคิด มองเห็นโอกาสและเปลี่ยนมุมมองของชีวิตแบบเดิมไปสู่ชีวิตแบบใหม่ที่มีคุณค่า
 
     
 
 
 
Certification   : NLP MIND SHIFT :  NLP PRACTITIONER CERTIFICATION
วุฒิบัตร   ประกาศนียบัตรหลักสูตรเอ็นแอลพี ระดับผู้เชี่ยวชาญเบื้องต้น
Accreditation : NLP Success Academy, Cambridge Business Institute    
หน่วยงานและการรับรอง   สถาบันเอ็นแอลพี ซัคเซส : เคมบริดจ์ บิสซิเนส อินซติทูท    
Keynote Facilitator   : ดร. มัฎ เพศยนาวิญ
วิทยากร และ โค้ชผู้อบรม   Phd. in Management, France, MBA in Marketing, K.S.A.
    ICF Certified Coach, NLP Master Prac. Certified Coach, U.S.A.
    Certified Train The Trainer, Germany
    Certified John Maxwell Leadership Coach & Trainer
    27 Years Executive Management & Entrepreneurship Expriences
     
     
Associate Coach       : คุณณิชชา จิรวรัชปัญญา
โค้ช และ วิทยากรร่วม   Master of Business Administration, UTCC Bangkok
    ICF Certified Coach, NLP Master Prac. Certified Coach, U.S.A.
    Certified Women Leaders Trainer, France
    Certified Image Consultant, Paris, France
    Certified Persanality Devolopment, UK
    18 Years Management & Entrepreneurship Expriences
     
 
     
Venue               : NOVOTEL HOTELS, Sukhumvit, Bangkok
สถานที่ฝึกอบรม   โรงแรมโนโวเทล เพลินจิต กรุงเทพฯ (สถานนีรถไฟฟ้าเพลินจิต)
     
     
Training Fee : 32,900.00 บาท
ค่าธรรมเนียมการสัมนา    
     
     
Training Day :  
วันฝึกอบรมสัมนา    
     
 
Course Month Date Fee
NLP Success Certification Accredited by : Cambridge Business Institution
NLP PRACTITIONER LEVEL
NLP Success - 5 วัน
กรกฎาคม
23-27
32,900 บาท
NLP Success - 5 วัน
กันยายน
24-28
32,900 บาท
NLP Success - 5 วัน
พฤศจิกายน
16-20
32,900 บาท
Early Bird*
29,900 บาท
* Early Bird Fee = To be paid at least 1 month before the Training Days
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ - นามสกุล
อีเมล์
โทรศัพท์
สถานที่ทำงาน
คอร์สที่สนใจ
ข้อความ
 
     
 
   
     
CAMBRIDGE   COACHING   ACADEMY
1604  Central Plaza Pinklao Tower B, 16th Floor,
Boromratchonnee Road, Arun Amarin, Bangkoknoi, Bangkok 10700    Telephone : 02 884 5725      087 079 9992
Copyright © 2017   www.cambridgethailand.com