Home >> UNLOCK THE LEADER
 
 
   
 
 
     " Between stimulus and response there is a space.
              In that space is our power to choose our response.
                      In our response lies our growth and our  F R E E D O M . "

-Victor Frankl

 
 
   
   
 
 
 
เหมาะสำหรับผู้นำและบุคคทั่วไปที่ต้องการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน NLP และสามารถนำความรู้ ตลอดจนทักษะต่างๆ
ไปใช้โค้ชผู้อื่น (NLP Coaching Development) เรียนรู้เทคนิคต่างๆ ของการโค้ชแบบ NLP วิธีการช่วยให้ผู้ถูกโค้ชสามารถ
ก้าวข้ามปัญหา และอุปสรรคต่างๆ  ของตนเอง รวมถึงการกำหนด และสร้างเป้าหมายที่สัมฤทธิ์ผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(The Personal Breakthrogh Results)
 
 
Course Duration :    ระยะเวลาการฝึกอบรม 2 วัน (09.00 น. - 17.00 น.) พร้อมเวิร์คช็อป

 

 

 
Course Outline    :    เนื้อหาหลักสูตรการเรียนรู้
4 Steps of Leaning to Mastery
  การสร้างองค์ความรู้ ผ่านการเรียนรู้ 4 ขั้นตอนของผู้นำ
R.P.M. Questioning Technique
  เทคนิคการตั้งคำถามแบบ R.P.M. สำหรับผู้นำ
Wheel of Life Balance
  วงล้อสมดุลชีวิตของผู้นำ
Neuro Linguistic Programming
  จิตวิทยาการสื่อสารกับระบบสมอง
Model of Communication
  รูปแบบการสื่อสารขั้นสูงสำหรับผู้นำ
Conscious Mind & Unconscious Mind
  การดึงศักยภาพจากจิตสำนึก และ จิตไร้สำนึก
Empowering Self Confidence
  การสร้างความมั่นใจให้ตนเอง
Elements of Communication
  องค์ประกอบการสื่อสารของบุคคล
Modality & 5 Senses
  การรับรู้ของผู้นำผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า
Sensory Acuity
  ความสามารถในการสังเกตุ และรับรู้ปฏิกิริยาทางร่างกาย
Psychology of Listening
  จิตวิทยาการฟังสำหรับผู้นำ
Trust & Rapport Building Skills
  ทักษะการสร้างความสัมพันธ์เพื่อความไว้วางใจ
5C Model Goal Setting Success
  การตั้งเป้าหมายเพื่อความสำเร็จด้วย โมเด็ล 5 ซี
Chuncking in Questions
  วิธีการตั้งคำถามแบบเจาะลึกลงในรายละเอียดเพื่อหาคำตอบที่ต้องการ
 
 
 
 
Course Outline    :    เนื้อหาหลักสูตรการเรียนรู้
NLP Presuppositions & Mindset
  หลักความเชื่อและมายด์เซ็ทแบบ เอ็นแอลพี
Element of Personality
  องค์ประกอบของบุคลิกภาพที่กระทบต่อพฤติกรรมของบุคคล
The Representational System
  ระบบการรับรู้ประเภทของคนเพื่อการสื่อสารและการบริหารงาน
The 4 Clouds of Human
  อุปสรรคทางความคิด และ อารมณ์ของมนุษย์
Tools to Recover The Problems
  จิตวิทยาในการใช้เครื่องมือแก้ปัญหาทางอารมณ์ในแต่ละสถานการณ์
Cause & Effect Thinking
  วิธีคิดแบบผู้นำผ่านมุมมองของ สาเหตุ และ ผลลัพธ์
New Habit Building Techniques
  วิธิการสร้างอุปนิสัยที่ดีผ่านการกำหนดพฤติกรรมใหม่ให้ตนเองและผู้อื่น
Master Your Emotions
  การควบคุมอารมณ์ในสถานการณ์ต่างๆ
Agreement Frame
  การใช้ภาษาเพื่อลดความขัดแย้งและรักษามิตรภาพสำหรับผู้นำ
Feeling State Recovery
  การปลดเปลื้องผลกระทบจากสภาวะความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น
Perceptual Positions
  การปรับมุมมองเพื่อการทำความเข้าใจผู้อื่น
Event Re-Framing
  การเปลี่ยนกรอบความคิดเชิงลบจากเหตุการณ์ฝังใจในอดีต
Anchoring Techniques
  การฝังสภาวะจิตแห่งความมั่นใจในสถานการณ์ที่กดดัน
Parts Integration
  การแก้ไขความขัดแย้งในจิตใจด้วยทางเลือกที่ช่วยในการตัดสินใจ
Milton Model & Meta Model in Psychological Research
  ความแตกต่างระหว่างงานวิจัยของ มิลตันโมเดล กับ เมต้าโมเดล สำหรับผู้นำ
Make NLP for Leadership Coaching & Life Coaching
  วิธีการโค้ชในรูปแบบเอ็นแอลพีสำหรับผู้นำและการโค้ชผู้อื่น
 
   

 
   
     
 
    ผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเอง เปลี่ยนแปลงชีวิตให้มีความสุข และความสำเร็จแบบยั่งยืน 

    ผู้ที่ต้องการหาวิธีการพัฒนาผู้อื่นด้วยการโค้ช และเพิ่มพูนประสิทธิภาพในชีวิตการทำงาน

   ผู้นำที่ต้องการโค้ชและปรับเปลี่ยนทัศนคติ จัดระบบทางความคิด มุมมองที่แตกต่าง เพื่อสร้างให้เกิดความเข้าใจตนเองและผู้อื่น
       การจัดการอารมณ์ของตนเองและทีมงาน อันนำไปสู่การใช้ชีวิตในองค์กรและในสังคมได้อย่างมีความสุข

   ผู้ที่ต้องการโค้ชและแก้ไข้ปมปัญหาในอดีตที่เป็นต้นตอของความคิด ซึ่งฉุดรั้งผู้ที่ถูกโค้ชไว้กับปัญหาและอุปสรรคเดิม ๆ
       หรือ เพื่อการปลดล็อคทางความคิดของผู้อื่น  มองเห็นโอกาสและเปลี่ยนมุมมองของชีวิตแบบเดิมไปสู่ชีวิตแบบใหม่ที่มีคุณค่า
 
     
 
 
 
Certification   : NLP for Leadership & Life Success
วุฒิบัตร   ประกาศนียบัตรหลักสูตรจิตวิทยาการปลดล็อคศักยภาพผู้นำเพื่อความสำเร็จ
Accreditation : Cambridge Coaching Academy    
หน่วยงานและการรับรอง   สถาบัน เคมบริดจ์ โค้ชชิ่ง อะคาเดมี่    
Keynote Facilitator   : ดร. มัฎ เพศยนาวิญ
วิทยากร และ โค้ชผู้อบรม   Ph.D. in Management, ISEAD, Fontainebleau, France
    MBA in Marketing, King Saud University, Saudi Arabia
    Certified ICF Coach, International Coach Federation, U.S.A.
    Certified NLP Master Coach, American Board of NLP, U.S.A.
    Certified Time Line Theraphy Master Coach, Australia
    Certified Train The Trainer - Leadership & Coaching, Germany
    Certified John Maxwell Leadership Coach & Trainer, U.S.A.
    Certified Brand Management, CIM, UK
    27 Years Executive Management & Entrepreneurship Experiences
     
     
Associate Coach       : คุณณิชชา จิรวัชรปัญญา
โค้ช และ วิทยากรร่วม   Master of Business Administration, UTCC Bangkok
    BA, Kasetsart University, Thailand
    Diploma in Digital Marketing, Imperial College London, UK
    Certified ICF Coach, International Coach Federation, U.S.A.
    Certified NLP Master Coach, American Board of NLP, U.S.A.
    Certified Women Leaders Trainer, ISEAD, Fontainablau, France
    Certified Style Consultant, Sterling Style Academy, Paris, France
    Certified Public Communication, University of East London
    Certified Personality Development Trainner, CPD, London, UK
    18 Years Management & Entrepreneurship Experiences
 
 
 
 
 
 
ชื่อ - นามสกุล
อีเมล์
โทรศัพท์
สถานที่ทำงาน
คอร์สที่สนใจ
ข้อความ
 
     
 
   
     
CAMBRIDGE   COACHING   ACADEMY
1604  Central Plaza Pinklao Tower B, 16th Floor,
Boromratchonnee Road, Arun Amarin, Bangkoknoi, Bangkok 10700    Telephone : 02 884 5725      087 079 9992
Copyright © 2017   www.cambridgethailand.com